ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

121

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

45

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

57

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

121

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

121

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

19

ตาราง

1,463

ห้องเรียน
14
ตาราง

30,750

นักเรียน
-101
ตาราง
นร.ปฐมวัย

6,938

-22
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

21,791

-220
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,021

141
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

2,042

ครูและบุคลากร

สนง.
66
รร.
1,976
ตาราง

2,042

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ102 /84%
ปฐมวัย - ม.ต้น19 /16%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 45 /37%
ขนาดกลาง 68 /56%
ขนาดใหญ่ 6 /5%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 45 /37%
ขนาดที่ 2 34 /28%
ขนาดที่ 3 16 /13%
ขนาดที่ 4 14 /12%
ขนาดที่ 5 10 /8%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 1 /1%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2564
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 0 /0%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 83 /26%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 3 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 0 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 120 /37%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 7 /2%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 63 /19%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 6 /2%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 41 /13%
บวชในศาสนา 1 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 /0%
อื่นๆ 0 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
121 โรงเรียน

3 อำเภอ
เมืองนครปฐม

48 โรงเรียน

ตาราง
กำแพงแสน

51 โรงเรียน

ตาราง
ดอนตูม

22 โรงเรียน

ตาราง

10 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา

14 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม

14 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนดอนตูม

12 โรงเรียน

ตาราง
161/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.นครปฐม เขต 1