ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

121

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

46

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

56

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

121

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

121

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

19

ตาราง

1,470

ห้องเรียน
7
ตาราง

30,722

นักเรียน
-28
ตาราง
นร.ปฐมวัย

7,063

125
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

21,706

-85
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,953

-68
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

2,050

ครูและบุคลากร

สนง.
76
รร.
1,974
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

2,050

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ102 /84%
ปฐมวัย - ม.ต้น19 /16%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 46 /38%
ขนาดกลาง 67 /55%
ขนาดใหญ่ 6 /5%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 46 /38%
ขนาดที่ 2 34 /28%
ขนาดที่ 3 14 /12%
ขนาดที่ 4 16 /13%
ขนาดที่ 5 9 /7%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 1 /1%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 0 /0%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 107 /36%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 5 /2%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 0 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 103 /34%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 3 /1%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 57 /19%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 4 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 11 /4%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 9 /3%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 /0%
อื่นๆ 0 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
121 โรงเรียน

3 อำเภอ
เมืองนครปฐม

48 โรงเรียน

ตาราง
กำแพงแสน

51 โรงเรียน

ตาราง
ดอนตูม

22 โรงเรียน

ตาราง

10 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา

14 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม

14 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนดอนตูม

12 โรงเรียน

ตาราง
161/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.นครปฐม เขต 1